ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง โฉนด
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โฉนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ครอบครอง
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ครอบครอง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ
 
เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่สงวนกรมทางหลวง
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่สงวนกรมทางหลวง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง น.ส.2
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง น.ส.2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง น.ส.ล.
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง น.ส.ล.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง นส.3
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนส.3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง นส.3ก
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนส.3ก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง นส.3ข
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนส.3ข

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

 

ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ส.ค.1
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส.ค.1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ส.ธ.1
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส.ธ.1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง สปก
29 มีนาคม 2564

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสปก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่(กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้) 0-7-648-7235 ในวันเวลาราชการ

 

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
26 พฤศจิกายน 2563

0


ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง พัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5
23 พฤศจิกายน 2563

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง พัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองคลัง (พัฒนารายได้) 076-487-236

เอกสารแนบ
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง พัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตร32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
23 พฤศจิกายน 2563

0


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองคลัง พัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์  คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุดตามมาตร32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองคลัง (พัฒนารายได้) 076-487-236

เอกสารแนบ
กองคลัง(พัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2563

0


กองคลัง(พัฒนารายได้) ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ภาษี พ.ศ. 2563
28 สิงหาคม 2563

0


ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ภาษี พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
18 สิงหาคม 2563

0


ประกาศ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเทศบาลตำบลคึกคักได้ดำเนินการแจ้งหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ และโดนทางไปรษณีย์ส่งคืนมายังเทศบาลตำบลคึกคัก ให้ผู้ที่มีรายชื่อที่ปรากฏหน้าซองจดหมาย ตามเอกสารแนบสามารถชำระได้ที่กองคลัง(พัฒนารายได้) ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

📞📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองคลัง (พัฒนารายได้) 076-487-236

แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
18 สิงหาคม 2563

0


ประกาศ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเทศบาลตำบลคึกคักได้ดำเนินการแจ้งหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ และโดนทางไปรษณีย์ส่งคืนมายังเทศบาลตำบลคึกคัก ให้ผู้ที่มีรายชื่อที่ปรากฏหน้าซองจดหมาย ตามเอกสารแนบสามารถชำระได้ที่กองคลัง(พัฒนารายได้) ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
📞📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองคลัง (พัฒนารายได้) 076-487-236

เอกสารแนบ
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
14 สิงหาคม 2563

0


ประกาศ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเทศบาลตำบลคึกคักได้ดำเนินการแจ้งหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ และโดนทางไปรษณีย์ส่งคืนมายังเทศบาลตำบลคึกคัก ให้ผู้ที่มีรายชื่อที่ปรากฏหน้าซองจดหมาย ตามเอกสารแนบสามารถชำระได้ที่กองคลัง(พัฒนารายได้) ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
📞📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กองคลัง (พัฒนารายได้) 076-487-236

เอกสารแนบ