สำนักปลัดเทศบาล
 • นายสามารถ ภักดีรัตน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร.081-082-5458

 • นางวราภรณ์ อุมาสะ

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางอุมาพร เอี๋ยวสกุล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  27

 • นายศุภกร ช่วยเนียม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง/ชง

 • นางภิญญาพัชญ์ ไชยรัตน์ธนโชค

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวกฤษณา สวนแร่

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางณัชนารา เชื่อมทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจารุวรรณ คุ้มทรัพย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวนุชนาถ บัวแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวพิชามญชุ์ นพฤทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางปณิดา ชูพล

  ภารโรง

 • นางสาววชิราภรณ์ พิทักษ์

  ภารโรง

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง-

 • นาย อรรถพร พูลช่วย

  นิติกรปฏิบัตการ

 • จ่าเอกภูริวัจน์ สิรินนทพัทธ์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นายภาวิต จิตรสบาย

  เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน

 • นางสาวจารุวรรณ นวลแจ่ม

  พนักงานวิทยุ

 • นายคมศักดิ์ คมกล้า

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 • นายปรารภ กล้างาม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสาวหรัญญา ชัยสิทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายอนุวัช เหมือนเสน

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายทศพร คุมขำ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายมนัส นะทะเล

  พนักงานดับเพลิง

 • นายนิธิ คุมขำ

  พนักงานดับเพลิง

 • นายอนุสรณ์ นาวารักษ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายปริญญา วาลัก

  พนักงานดับเพลิง

 • นายสุคนธ์ ศรีแค

  พนักงานขับรถยนต์