กองช่าง
 • นายประจิม ถั่วทอง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร.061-293-9782

 • นายวัชรากร เดชประดิษฐ์

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการปก/ชก

 • -ว่าง-

  วิศวกรโยธา ปก/ชก

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายวัชรพงษ์ จันทร์หนู

  ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

 • นางสาวณัทฒมล สมศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายประชา หันช่อ

  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

 • (ว่าง)

  หัวหน้าฝ่ายโยธา

 • (ว่าง)

  นายช่างโยธาฯ

 • นายกมล สุขเกษม

  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

 • นายอาทิตย์ เคลือบชนิด

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายคุณาธาร บุตรงาม

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายนำโชค ไทยน้อย

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายพชร ศิริไชย

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายสงกราน อวนมาก

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายยอด นะทะเล

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายบุญมา รินอำภา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายนิล วารี

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายทศพร ประกอบแสง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายนฤพนธ์ วิจิตต์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายชนินทร์ หันช่อ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นางสาวจิตติมา ทองลิ่ม

  คนงานทั่วไป

 • นายวัชระเดช เก้าเพชร

  คนงานทั่วไป