กองการศึกษา
 • นายสุทัศน์ อริยะเพชร

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  โทร.095-898-4932

 • นายสมหมาย บุญลอย

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางสาวสิริพร ณ ระนอง

  ครู

 • -ว่าง-

  ครู

 • นางชนิดา ทองลิ้ม

  ครู

 • นางสาวกฤตินี หลักแหลม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  นักสันทนาการ

 • นายอิบรอเฮง สามะ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางภาสิตา เจริญการ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุทธิพร พรชัยเจริญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวชฎาภรณ์ ทองลิ้ม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางเกษกานดา นพฤทธิ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวเรไร สองพี่น้อง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนงเยาว์ หันหวล

  คนครัว

 • นายนภดล เสนีย์

  ภารโรง