สภาเทศบาล
 • นายเสน่ห์ บุญน้อย

  ประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

  โทร.081-079-0808

 • นายวีรพล สุทธิเพชร

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

  โทร.089-866-1470

 • นายสามารถ ภักดีรัตน์

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

  โทร.082-800-8678

 • นายนิกร ทองลิ่ม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 1

  โทร.081-090-1314

 • นายสมชาย ชูเหล็ก

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2

  โทร.087-898-9919

 • นายสกลศักดิ์ ทองเหลือง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 1

  โทร.086-272-5812

 • นางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2

  โทร.089-474-3211

 • นางสาวบุณยานุช ทองลิ่ม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 1

  โทร.088-382-8919

 • นายนพดล นพฤทธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2

  โทร.081-007-2521

 • นายนพพร ชนะภัย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 1

  โทร.086-266-5897

 • นายสมญา นพฤทธิ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2

  โทร.086-277-7995

 • นายวีรพล สุทธิเพชร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 1

  โทร.089-866-1470

 • นายเลอโดม หันหวล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2

  โทร.090-874-1299

 • นายสมพร ปานเพชร

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 1

  โทร.064-206-6022

 • นายเสน่ห์ บุญน้อย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขต 2

  โทร.081-079-0808