หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายรวิภัทร ซุ่นเส้ง

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

 • นายรวิภัทร ซุ่นเส้ง

  รองปลัดเทศบาล

  -

 • นางประทิพย์ ศรีสมทรง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร.081-082-5458

 • นายประจิม ถั่วทอง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร.061-293-9782

 • นายสมหมาย บุญลอย

  หัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่124

  โทร.080-519-8109

 • นายสามารถ ภักดีรัตน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทร.082-800-8678