กองสาธารณสุขฯ
 • นายสามารถ ภักดีรัตน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทร.081-082-5458

 • (ว่าง)

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกาญจน์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  นักวิชาการสุขาภิบาลปก-ชก

 • นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง โนจากุล

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางสาวจิรกานต์ ดวงมณี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายวิชาญ บุญจันทร์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายศรายุทธ โฮ่สกุล

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายดนตรี ฤทธี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสุรชัย คล่องการ

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายสุวิทย์ แซ่ลิ่ม

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายโยธิน โยมรัมย์

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 • นายสมจิตร หาญทะเล

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายชูศักดิ์ ปานรักษ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุทน หาญทะเล

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายชวาล สมุทรวารี

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายธวัชชัย หาญทะเล

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายชัยพงษ์ มีกูล

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายชาตรี แสงนุ่น

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายมณฑล สิงห์แก้ว

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสมบัติ นาวารักษ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายภานุชิต กล้าทะเล

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายยุรนันทร์ มะโรรี

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายอานันท์ ขุนสุรา

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายคมเพชร แสนทวีสุข

  พนักงานขับรถยนต์