กองคลัง
 • นางประทิพย์ ศรีสมทรง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร.081-082-5458

 • นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 • นางศิริพร เกาะสมัน

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

 • นางสาวเยาวพักตร์ จันทร์ภูชงค์

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางสาวสายจิต หลงเดียว

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ

 • นางสาวพรทนา ปลอดภัย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานพัสดุ ปก/ชก

 • นางสาววิไลวรรณ แสงทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวจินดารัตน์ ฮกฮั่ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • (ว่าง)

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • (ว่าง)

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปก/ชก

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสุวรรณทา พัฒนพิชัย

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางวิภา ก่งเซ่ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวชญานิศ เรืองศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวผกาวดี ริมอ่อน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายวีระยุทธ ยอดป้าน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวภัชรินทร์ คัดทะมาร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • -ว่าง-

  ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน

 • นายศุภณัฐ โพธิสุนทร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพงศธร หาญวารี

  คนงานทั่วไป

 • นายเอกพงษ์ นาวารักษ์

  พนักงานจดมาตรวัดนำ้

 • นายฉัตรมงคล ครองยุติ

  พนักงานขับรถยนต์