ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลคึกคัก
14 พฤษภาคม 2567

11


ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ด้วยเทศบาลตำบลคึกคัก มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลคึกคัก ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 16 ตำแหน่ง 16 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)  จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) สังกัด สำนักปลัดฯ  จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปง./ชง.) สังกัด สำนักปลัดฯ  จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) สังกัด กองช่าง  จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) สังกัด กองคลัง  จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง.) สังกัด กองช่าง  จำนวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) สังกัด กองช่าง  จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) สังกัด กองช่าง  จำนวน 1 อัตรา
16. ตำแหน่ง นักสันทนาการ (ปก./ชก.) สังกัด กองการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
📌📌 ผู้ที่มีความประสงค์ขอโอน สามารถมายื่นเอกสารไปยังเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 076-406-338 ในวันและเวลาราชการ