ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ออกไปอีก 1 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปีภาษี พ.ศ. 2567
1 พฤษภาคม 2567

20


ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ออกไปอีก 1 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปีภาษี พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 44 แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ——> ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนพฤษภาคม 2567
2.การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินตามมาตรา 46 แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ——> ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนกรกฎาคม 2567
3.การผ่อนชำระภาษี ตามมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และ ข้อ3 ของกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ——> ขยายเวลาออกไป งวดที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2567 และงวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 2567
4.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี ตามมาตรา 61 แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ——> ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนสิงหาคม 2567
5.การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 60 แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ——> ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนกันยายน 2567


📌หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ทต.คึกคัก หรือ โทร 076487235-6 ในวันและเวลาราชการ