ประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖
17 พฤศจิกายน 2566

92


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖
👉รณรงค์ให้ใช้ ๑ กระทง ต่อ ๑ ครอบครัว
👉เลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น ขนมปัง หลีกเลี่ยง โฟม พลาสติก และสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นอันตรายตอสิ่งแวดล้อม
👉ขอความร่วมมือ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณสถานที่จัดงาน รวมถังช่วยกันคัดแยกขยะ เช่น ขยะย่อยสลาย เศษอาหาร ขยะที่นำกลับไปใช้ใหม่