ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขตที่ 1
19 กุมภาพันธ์ 2564

3291


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก เขตที่ 1 หมายเหตุผู้สมัครหมายเลข 9 ไม่รับสมัครเลือกตั้ง เนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 42 (1) วรรคหนึ่งประกอบ วรรคสอง