รายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 มิถุนายน 2563

0


รายงานผลการวิจัย เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีศึกษา : การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 125 มาสังกัดเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ปรีการศึกษา 2564

เอกสารแนบ