แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
1 เมษายน 2567

0


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม)

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
15 มีนาคม 2567

0


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
15 ธันวาคม 2566

0


ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1 พฤศจิกายน 2566

0


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากเงินงบประมาณรายจ่าย และเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)
1 พฤศจิกายน 2566

0


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จากเงินงบประมาณรายจ่าย และเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
1 พฤศจิกายน 2566

0


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
11 ตุลาคม 2566

0


เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
9 ตุลาคม 2566

0


เอกสารประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับโครงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2566

0


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565)
25 กันยายน 2566

0


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565)

เอกสารแนบ
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เทศบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
22 สิงหาคม 2566

0


ประกาศ  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เทศบัญญัติเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

เอกสารแนบ
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
22 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบางหมาก 2 หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก
10 กรกฎาคม 2566

0


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 พฤษภาคม 2566

0


ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566
12 พฤษภาคม 2566

0


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2566

เอกสารแนบ
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทศบัญญัติเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
19 เมษายน 2566

0


ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เทศบัญญัติเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
31 มีนาคม 2566

0


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
21 มีนาคม 2566

0


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เอกสารแนบ