รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566
5 เมษายน 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566
20 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
11 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565
28 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
25 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564
17 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
5 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
4 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563
20 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2563
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานราบรับจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2563
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
16 มกราคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562
2 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2562
2 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานรายรับ - รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
24 ธันวาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 72 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
2 ตุลาคม 2561

0


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561

เอกสารแนบ