ประวัติความความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
1 กุมภาพันธ์ 2562

0


ความเป็นมาของตำบลคึกคัก 

          จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลคึกคัก ในพื้นที่ตำบลคึกคักในอดีตมีสะพานข้ามคลองแห่งหนึ่งซึ่งมีโขดหินใหญ่เป็น จำนวนมาก  เมื่อมีน้ำหลากทำให้เกิดเสียงดังของน้ำที่ไหลเซาะผ่านโขดหินเสียงดัง “คลุก คลัก คลุกคลัก” ตลอดเวลา  แต่ด้วยเพราะชนพื้นเมืองของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทำ ให้ออกเสียงเรียกไม่ชัด ออกเสียงเป็น “คุกคัก คุกคัก”  จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อตำบลนี้ว่า “คุกคัก”   ต่อมาในสมัยรัฐบาลของจอมพล  ป.พิบูลสงคราม ได้มีนโยบายจะชำระเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ให้มีระบบระเบียบตามแบบแผน ในปี พ.ศ.2548  ขุนมสิงสวัสดิ์ เห็นว่าชื่อเดิม “คุกคัก” ไม่คอยเป็นมงคลเพราะมีคำว่า “คุก” อยู่ด้วย จึงเปลี่ยนชื่อ จาก “คุกคัก”  มาเป็น “คึกคัก” นับตั้งแต่นั้นมา                
            สภาตำบลคึกคัก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2539

 

เอกสารแนบ
ภาพตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลคึกคัก
1 กุมภาพันธ์ 2562

0


ในแต่ละส่วนประกอบของภาพล้วนมีความหมายทั้งสิ้น   ดังนี้
รูปภูเขา              หมายถึง    สัญลักษณ์ของเขาหลัก 
รูปนก                 หมายถึง    สัญลักษณ์แทนความหมายของการเป็นองค์กรอิสระเทศบาลตำบลคึกคัก
รูปพระอาทิตย์     หมายถึง    สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
รูปกังหัน             หมายถึง    สัญลักษณ์ของสถานีอุตุนิยมวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก
รูปชายหาด         หมายถึง    สัญลักษณ์ของแหลมปะการัง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคึกคัก