ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปี 2567
23
9 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก