ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลคึกคัก สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
92
9 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก พร้อมด้วย นายสกลศักดิ์ ทองเหลือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคึกคัก และข้าราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก ร่วมกับ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ ๑๑.๑.๓ ตะกั่วป่า และชมรม อสม.ตำบลคึกคัก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมนำมุ้งมาชุบสารเคมีป้องกันโรคไข้มาลาเรียให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพใบระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก