ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลคึกคัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10
12 กันยายน 2566

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ และเวลา 12.45 น. - 16.30 น. ดำเนินกิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลคึกคัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายสวัสดิ์  ตันเก่ง  นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก มอบหมายให้ นายสิริธร บัวแก้ว ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบรรเจิด  ทองชูใจ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก ข้าราชการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมเขาหลัก ปาล์ม แกลเลอเรีย รีสอร์ท หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสามารถ  สินทรัพย์  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจากร้านอาหารและโรงแรมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก

 


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img