ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
12
14 กันยายน 2566

เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2566 ณ ไทยไลฟ์ เวลเนส แอนด์ เมดิเตชั่น รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img