ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคึกคัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
100
7 กันยายน 2566

วันที่ 7กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคึกคัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายสวัสดิ์  ตันเก่ง  นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก  มอบหมายให้  นายสิริธร บัวแก้ว ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเนียง ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเนียง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านบางเนียง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตติพงศ์ สังข์ทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้